Kredi për mjete likuide

A është kjo kredi e përshtatshme për mua?
Kredia për investim u ofrohet të gjithë atyre bizneseve që dëshirojnë të rrisin inventarin e tyre e të shlyejnë detyrime ndaj palëve të treta.

Cila është shuma e kredisë?
Shuma që ofrojmë me anë të kësaj kredie është një minimum prej 20,000 EUR dhe ekuivalentet në USD ose LEK.

Cili është afati i shlyerjes së kësaj kredie?
Afati i shlyerjes së kredisë është deri në 3 vjet.

Cila është pjesëmarrja e bankës në blerje?
Banka Amerikane te Investimeve krediton deri në 35% të xhiros vjetore bazuar në rezultatet financiare të vitit të fundit.