Të Ndryshme

Home > Të ndryshme > Informacione të nevojshme

Informacione të nevojshme

Informacion mbi Procesin e Bashkimit me Përthithje të Bankës NBG ALBANIA nga Banka Amerikane e Investimeve

Në dokumentacionin e publikuar në fund të faqes do të gjeni informacion lidhur me Blerjen e aksioneve te Bankës NBG Albania nga Banka Amerikane e Investimeve, Aplikimin e Markës së Bankës Amerikane të Investimeve në rrjetin e Bankës NBG Albania, Njoftim për trajtimin e llogarive qëllimore dhe Njoftim mbi të dhënat e reja të identifikimit të llogarive bankare IBAN. 
____________________________________________

Informacion mbi Shërbimin e Kasetave të Sigurisë

Ju informojmë se në vijim të ndryshimeve të udhezimit nr. 6 dt.30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Banka duhet të aplikojë TVSH mbi komisionin vjetor për shërbimin e qiradhënies së kasetave të sigurimit.

_______________________________________

Informacion mbi Sigurimin e depozitave

Duke filluar nga data 1 Janar 2017 fillon sigurimi i të gjitha llogarive depozitë të mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA , dhe zgjerimi i skemës duke përfshirë dhe llogaritë depozitë të shoqërive tregtare dhe tregtarëve në Republikën e Shqipërisë në mbështetje të ndryshimeve ligjore në ligjin nr. 53/2014 «Për sigurimin e depozitave» .

Për më shumë informacion drejtohuni në: Agjencia e Sigurimit të Depozitave

Dokumenta me rendesi:

X