Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita me Afat ne LEK, EUR dhe USD

Depozita në LEK

Vendosni paratë tuaja në Depozitat e ABI Bank dhe shihni të ardhurat tuaja të rriten!

Depozita në LEK me afat 12 muaj

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Afati: 12 muaj
 • Monedha: LEK
 • Norma interesi konkurruese
 • Tabela e Interesit
Depozita 12 mujore
Shuma LEK Norma Interesit
100,000 – 2,499,999 2.40%
2,500,000 - 4,999,999 2.60%
5,000,000 - 9,999,999 2.80%
Mbi 10,000,000 3.00%

Depozita në LEK me afat 18 muaj

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Afati: 18 muaj
 • Monedha: LEK
 • Ju i tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 6 muaj
 • Tabela e Interesit
Depozita 18 mujore
Shuma LEK Norma Interesit
100,000 – 2,499,999 2.80%
2,500,000 - 4,999,999 3.00%
5,000,000 - 19,999,999 3.20%
Mbi 20,000,000 3.60%

Depozita 3 vjeçare në LEK

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Depozitë me afat 36 muaj
 • Monedha: LEK
 • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 3 muaj, çdo vit ose në datën e maturimit
 • Tabela e interesit
Depozita 3 vjecare  
Shuma LEK Norma Interesit
100,000 – 2,499,999 2.80%
2,500,000 - 4,999,999 2.90%
5,000,000 - 9,999,999 3.00%
Mbi 10,000,000 3.20%

Depozita 5 vjeçare në LEK

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Depozitë 5 vjeçare me interesa të përshkallëzuar
 • Monedha: LEK
 • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo vit
 • Tabela e interesit
Depozita 5 vjecare me interesa progresiv dhe likuidim interesi vjetor
Shuma LEK Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5
100,000 – 2,499,999 1.00% 1.90% 3.80% 6.00% 8.00%
2,500,000 - 4,999,999 1.00% 2.00% 4.00% 6.20% 8.00%
5,000,000 - 9,999,999 1.00% 2.10%

4.20%

6.40% 8.00%
Mbi 10,000,000 1.00% 2.20% 4.40% 6.60% 8.00%

Depozita në EUR

Po kërkoni interesat më të mira në treg? Në ABI Bank do të gjeni ofertën që ju duhet!

Depozita 3 vjeçare me interesa të prërshkallëzuar

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

 • Afati: 3 vjet
 • Normë interesi në rritje deri në 5%
 • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo vit pa pritur afatin e maturimit të depozitës.
 • Tabela e interesit
Depozita 3 vjecare me interesa progresiv dhe likuidim interesi vjetor
Shuma EUR Viti 1 Viti 2 Viti 3
1'000 - 19'999 0.75% 1.75% 5.00%
20'000 - 49'999 1.00% 2.00% 5.00%
50'000 - 99'999 1.25% 2.25% 5.00%
Mbi 100'000 1.50% 2.50% 5.00%

Depozita në EUR me afat 12 dhe 25 muaj

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

 • Afati: 12 dhe 25 muaj
 • Normë interesi konkurruese
 • Për depozitat me afat 25 muaj, ju mund të zgjidhni likuidimin e interesit në fund të maturimit të depozitës ose çdo 5 muaj.
 • Tabela e Interesit
  Depozita 12 mujore Depozita 25 mujore
Shuma EUR Norma Interesit Norma Interesit
1'000 - 19'999 0.75% 1.60%
20'000 - 49'999 1.00% 1.80%
50'000 - 99'999 1.25% 2.00%
Mbi 100'000 1.50% 2.10%

Depozitë në dollarë amerikanë

Ne e dimë që kursimet tuaja janë të rëndësishme ndaj ju ofrojmë interesat më të mira në treg për dollarin amerikan!

Depozita 3 vjeçare në USD

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Depozitë me afat 36 muaj
 • Monedha: USD
 • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 3 muaj, çdo vit ose në datën e maturimit
 • Tabela e interesit
Shuma USD Norma e Interesit
1’000 - 19'999 2.50%
20'000 - 49'999 2.60%
50'000 - 99'999 2.80%
Mbi 100'000 3.00%
 

Depozita në USD me afat 12 dhe 25 muaj

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

 • Afati: 12 dhe 25 muaj
 •  Monedha: USD
 • Norma interesi konkurruese
 • Për depozitat me afat 25 muaj, ju mund zgjidhni likuidimin e interesit në fund të maturimit të depozitës ose çdo 5 muaj.
 • Tabela e Interesit
  Depozita 12 mujore Depozita 25 mujore
Shuma USD Norma Interesit Norma Interesit
1’000 - 19'999 1.25% 1.75%
20'000 - 49'999 1.50% 2.00%
50'000 - 99'999 1.75% 2.25%
Mbi 100'000 2.00% 2.50%

Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj. Këto depozita ofrohen në LEK, EUR dhe USD.

Ju mund të përfitoni produkte kredie me kushte preferenciale duke vendosur si garanci depozitën tuaj.

Për më shumë informacion, ju ftojmë të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr.53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

OFERTE E LIMITUAR NE KOHE.

APLIKOHEN KUSHTE TE PARACAKTUARA

 

 

X