Rreth Nesh

Home > Rreth nesh > Drejtimi i bankës

Drejtimi i Bankës

Këshilli Drejtues

  • Kathryn Swintek - Anëtare e Pavarur - Kryetare e Këshillit Drejtues
  • Ernst Rezzo Schlauch - Anëtar i Pavarur - Zëvendës Kryetar i Këshillit Drejtues
  • Kristin L.Giantris - Anëtare e Pavarur
  • Roberto Mûnoz - Anëtar i Pavarur - Kryetar i Komitetit të Kontrollit
  • Andi Ballta - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
  • Armand Muharremi - Drejtor i Divizionit të Financës
  • Brunilda Papa (Jakovi) - Drejtore e Njësisë së Operacioneve

Drejtues i Bankës Amerikane të Investimeve

Andi Ballta

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Për të parë biografitë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane të Investimeve dhe listën e Komiteteve të Brendshme të Bankës, drejtohuni në dokumentat më poshtë.

Banka e Shqipërisë është institucioni mbikëqyrës. Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni te Banka e Shqipërisë.

Dokumenta me rendesi:

X