Open Banking

Home > Open banking > Informacion i përgjithshëm

Informacion i Përgjithshëm

Çfarë është Open Banking?

Open banking ose Bankingu I hapur ështe nje model shërbimi financiar I cili mundëson ndarjen e te dhenave financiare te klienteve me nje palë te tretë (TPP- third party provider). 

Shkëmbimi I informacionit midis bankës dhe palëve të treta do të bëhet nëpermjet kanaleve të sigurta te shkëmbimit te informacionit online (API- application programing interfaces).

Open Banking ka ne fokus rritjen e konkurrencës dhe inovacionin në sektorin financiar, duke ofruar mundësi të reja për klientët për të menaxhuar financat e tyre ne menyre me eficente dhe të personalizuara.

Open Banking mbeshtetet ne direktivat e shërbimeve të pagesave te Bashkimit Europian 

*PSD1 - Direktiva e parë për Shërbimet e Pagesave (Payment Service Directive 1) kuadri rregullator qe synon standartizimin e pagesave brënda Bashkimit Europian.  

*PSD2 - Direktiva e dytë për Shërbimet e Pagesave (Payment Service Directive 2) e krijuar në vijim te zhvillimeve në fushen e pagesave dhe shërbimeve te reja të mundesura nga zhvillimet teknologjike. Kjo rregullore lejon institucionet financiare te hapin infromacionet e tyre me perdoruesit e jashtëm.

X