Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita 32 mujore në EUR

Po kërkoni interesat më të mira në treg? Në ABI Bank do të gjeni ofertën që ju duhet!

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

  • Afati: 32 muaj
  • Monedha: EUR
  • Normë interesi deri në 2.5% vjetore
  • Përfitimi i Interesave: Tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 8 muaj ose në maturim.

Tabela e Interesit

EUR Norma e interesit
1'000 - 19'999 2.00%
20'000 - 49'999 2.10%
50'000 - 99'999 2.30%
Mbi 100'000 2.50%

_______________

Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj. Këto depozita ofrohen në LEK, EUR dhe USD.

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

OFERTE E LIMITUAR NE KOHE.

APLIKOHEN KUSHTE TE PARACAKTUARA

X