Kredi për Shtëpi MyHome

A është kjo kredi e përshtatshme për mua?
Kredia MyHome u ofrohet të gjithë atyre individëve që dëshirojnë të blejnë, ndërtojnë apo rindërtojnë shtëpinë e tyre.

Cila është shuma e kredisë?
Shuma që ofrojmë me anë të kësaj kredie është deri në 150,000 EUR  dhe ekuivalentet në USD ose LEK.

Cili është afati i shlyerjes së kësaj kredie?
Afati i shlyerjes së kredisë është deri në 30 vjet.

Cila është pjesëmarrja e bankës në blerje?
Banka Amerikane e Investimeve krediton deri në 70% të vlerës së blerjes por kjo përqindje mund të jetë më e lartë në raste të veçanta.