Kredi per makineri

A është kjo kredi e përshtatshme për mua?

Kredia për makineri u ofrohet të gjithë atyre bizneseve që dëshirojnë të blejnë makineri, pajisje zyre dhe automjete për përdorim biznesi.

Cila është shuma e kredisë?

Shuma që ofrojmë me anë të kësaj kredie është deri në 200,000 EUR dhe ekuivalentet në USD ose LEK.

Cili është afati i shlyerjes së kësaj kredie?

Afati i shlyerjes së kredisë është 3-5 vjet.

Cila është pjesëmarrja e bankës në blerje?

Banka Amerikane e Investimeve krediton deri në 70% të vlerës së blerjes por kjo përqindje mund të jetë më e lartë në raste të veçanta.

 

*) Nese norma e interesit ne kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rene nen zero, kjo vlere do te konsiderohet zero per llogaritjen e normes se interesit.