Informacione të nevojshme

Informacion mbi Sigurimin e depozitave

Duke filluar nga data 1 Janar 2017 fillon sigurimi i te gjitha llogarive depozitë te mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA , dhe zgjerimi i skemës duke përfshire dhe llogarite depozite te shoqerive tregetare dhe tregtarëve në Republikën e Shqipërisë ne mbeshtetje te ndryshimeve ligjore ne ligjin nr. 53/2014 «Për sigurimin e depozitave» .

Për më shumë informacion drejtohuni në: http://asd.gov.al/sq/kreu/