Informacione të nevojshme

INFORMACIONE LIDHUR ME PROCESIN E BASHKIMIT ME PERTHITHJE TE BANKES NBG ALBANIA NGA BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.

1. Marka Banka Amerikane e Investimeve aplikohet në gjithë rrjetin e Bankës NBG Albania

Për më shumë informacion klikoni këtu.

2. Njoftim për blerjen 100% të aksioneve të Bankës NBG Albania nga Banka Amerikane e Investimeve

Për më shumë informacion klikoni këtu.

3. Njoftim për trajtimin e llogarive qëllimore

Për më shumë informacion klikoni këtu.

4. Njoftim mbi të dhënat e reja të identifikimit të llogarive bankare IBAN

Për më shumë informacion klikoni këtu.

5. Njoftim për klientët – Orari i punës dt. 30.04.2019

Për më shumë informacion klikoni këtu.

________________________________________________________

Informacion mbi Shërbimin e Kasetave të Sigurisë

Ju informojmë se në vijim të ndryshimeve të udhezimit nr. 6 dt.30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Banka duhet të aplikojë TVSH mbi komisionin vjetor për shërbimin e qiradhënies së kasetave të sigurimit.

________________________________________________________

Informacion mbi Sigurimin e depozitave

Duke filluar nga data 1 Janar 2017 fillon sigurimi i të gjitha llogarive depozitë të mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA , dhe zgjerimi i skemës duke përfshirë dhe llogaritë depozitë të shoqërive tregtare dhe tregtarëve në Republikën e Shqipërisë në mbështetje të ndryshimeve ligjore në ligjin nr. 53/2014 «Për sigurimin e depozitave» .

Për më shumë informacion drejtohuni në: http://asd.gov.al/sq/kreu/