Informacione të nevojshme

BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE sha

Datë 04.07.2018

 

Të nderuar Klientë,

Banka Amerikane e Investimeve sha (ABI Bank) më datë 3 Korrik 2018, ka blerë 100% të aksioneve të Bankës NBG Albania sha. ABI Bank ka provuar tashmë  një histori suksesi  në tregun bankar në Shqipëri dhe synon të vijojë jo vetëm eksperiencën e saj pozitive, por edhe atë të Bankës NBG Albania, duke vazhduar së shpejti si një subjekt bankar i vetëm me emrin Banka Amerikane e Investimeve sha, e cila do jete banka me e madhe “butik” në sistemin bankar shqiptar.

Ky ndryshim në kontrollin drejtues të bankës, nuk sjell asnjë ndryshim në produktet e shërbimet e ofruara, si dhe në marrëdhënien tuaj me Bankën NBG Albania.

ABI Bank synon të vendosë marrëdhënie të personalizuara me secilin klient, duke mundësuar shërbime me cilësi, shpejtësi dhe integritet.

Marrëdhëniet tuaja do të vazhdojnë te mbahen pranë të njëjtave degë ashtu si deri më sot, me personelin tonë të përgatitur  për një shërbim të përkushtuar e profesional.

Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni [email protected] ; [email protected]

__________________________________________________________________________

 

Pyetjet e shpeshta në lidhje me blerjen e Bankës NBG Albania nga ABI Bank

Kemi kënaqësinë e vecantë t’ju njoftojmë për bashkimin e dy bankave ABI Bank dhe NBG Albania.

Nga data 3 Korrik 2018, Banka NBG Albania është blerë nga Banka Amerikane e Investimeve (ABI Bank). Ky transaksion u aprovua në 6 Qershor 2018 nga Banka e Shqiperisë. ABI është pjesë e grupit të mirënjohur amerikan NCH Capital (www.nchcapital.com) me qendër në New York. NCH Capital ka 3 miliardë dollarë asete në menaxhim dhe një eksperiencë 11 vjecare në Shqipëri.

ABI Bank është banka me rritjen më të lartë të aseteve dhe nivelin më të ulët të kredive të këqija në treg. Kapitali i saj është i fortë dhe mjaftueshmëria e kapitalit është ndër më të lartat në treg. Ky dinamizëm, i kombinuar me përvojën e  NBG-së dhe shtrirjen e saj të gjerë në shumë qytete, mundesojnë një bashkim të suksesshëm.

Filozofia e ABI Bank dhe e NBG është të qenurit një bankë butik me shërbime dhe produkte të përshtatura për klientët. Kjo strategji nuk do të ndryshojë. Banka e bashkuar përtej shërbimit  të personalizuar do të ofrojë dhe mundesitë e një banke më të madhe – më shumë degë, ATM dhe më shumë produkte.

E kuptojmë që mund të keni pyetje për të cilat po japim përgjigje si më poshtë. Jemi të hapur ndaj ҫdo pyetjeje tjetër që mund të keni. Qëllimi ynë është që ky transformim të ketë sa më pak paqartësi për ju.

 

  1. Do të vazhdoj të përdor llogarinë time apo kartat e lidhura me to?

Po, ju lutem vazhdoni normalisht të përdorni llogaritë dhe kartat egzistuese. Për ҫdo ndryshim të mundshëm në të ardhmen do të njoftoheni në kohë nga personeli i NBG/ABI.

 

  1. Do të ndryshojë depozita ime? Po pagesat e kredisë do të vazhdojë ti kryejë si më parë?

Ҫdo aktivitet i bankës do të vazhdojë normalisht si gjithmonë. Për ҫdo ndryshim të mundshëm në të ardhmen do të njoftoheni në kohë nga personeli i NBG/ABI.

 

  1. Do të ndryshojë IBAN i llogarisë time?

IBAN nuk do të ndryshojë. Për ҫdo ndryshim të mundshëm në të ardhmen do të njoftoheni në kohë nga personeli i NBG/ABI.

 

  1. Si do të veprojnë të dy bankat – do bashkohen apo do të operojnë vecmas?

Të dy bankat për momentin do të operojnë si dy institucione financiare më vete – me logo të ndryshme. Pas bashkimit ligjor (bashkim me përthithje), i cili pritet të përfundojë në muajt në vazhdim do të jemi me logo të unifikuar – Banka Amerikane e Investimeve ose ABI Bank.

 

  1. A do të ndryshojnë produktet e Bankës ?

Mund të ketë ndryshime por gjithmonë do të jenë për të përmirësuar produktet aktuale të ofruara. Ju do të informoheni në kohë për ҫdo ndryshim. Një ndër përfitimet e mëdha të këtij bashkimi është mundësia për të përfituar më shumë produkte konkurruese si për individë apo biznese.

 

  1. Do të ketë mbyllje degësh?

Nuk ka asnjë plan për mbyllje degësh apo ndryshim personeli të degëve.

 

Ju lutemi për ҫdo informacion të kontaktoni në adresat:

[email protected]

[email protected]

________________________________________________________

Informacion mbi Shërbimin e Kasetave të Sigurisë

Ju informojmë se në vijim të ndryshimeve të udhezimit nr. 6 dt.30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Banka duhet të aplikojë TVSH mbi komisionin vjetor për shërbimin e qiradhënies së kasetave të sigurimit.

________________________________________________________

Informacion mbi Sigurimin e depozitave

Duke filluar nga data 1 Janar 2017 fillon sigurimi i të gjitha llogarive depozitë të mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA , dhe zgjerimi i skemës duke përfshirë dhe llogaritë depozitë të shoqërive tregtare dhe tregtarëve në Republikën e Shqipërisë në mbështetje të ndryshimeve ligjore në ligjin nr. 53/2014 «Për sigurimin e depozitave» .

Për më shumë informacion drejtohuni në: http://asd.gov.al/sq/kreu/