Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita me Afat

Cfarë është Depozita me Afat?

Depozita me afat u ofrohet të gjithë atyre individëve që dëshirojnë të përfitojnë nga interesat e larta të Bankës  Amerikane të Investimeve duke depozituar një shumë parash që qëndron e paprekur nga klienti për një kohë të paracaktuar.

Sa herë në vit aplikohet interesi?

Interesi kalon në llogari në ditën e maturimit.

Cili është afati i maturimit te kësaj depozite?

Klienti mund të zgjedhë midis maturimit  1, 3, 6, 9 mujor si dhe 1, 2, 3, dhe 5 vjeçar.

Cila është shuma minimale dhe cilat monedha pranohen për hapjen e një depozite me afat?

50,000 LEK, 500 EUR dhe 500 USD.

Për informacion më të detajuar në lidhje me interesat e Depozitave me Afat shikoni Buletinin e Normave të Interesit.

___________________________________

Banka jonë është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi shoqëri tregtare në Republikën e Shqipërisë te mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2.500.000 (dy milion e pesëqindmijë) lekë ose e kundravlera e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar.

Për më shumë informacion Ju lutem  drejtohuni në: Agjencia e Sigurimit të Depozitave

X