Individë

Home > Individë > Transferta parash

Transferta Parash

Transferta e parave lejon dërgimin e fondeve nga një shtet në tjetrin në gjithë vendet e botës.

Me anë të transfertës së parave, veprime si dërgim parash familjarëve, pagesa malli, pagesa transporti, etj., janë më të lehta se kurrë.

Pagesat mund të kryhen në LEK ose në monedhë të huaj. Pagesat në LEK kanë datëvalutë më të shpejtë dhe komisione më të ulta se transfertat në valutë. Pagesat në monedhë të huaj dërgohen dhe vijnë nga shumë vende të botës.

Kodi SWIFT i ABI Bank është:

EMPOALTRXXX –AMERICAN  BANK OF INVESTMENTS S.A

Për informacion mbi tarifat e transfertave të parave dhe datëvalutat referojuni Kushteve të Punës.

Për të parë listën e Bankave Korrespondente për shlyerjen e transaksioneve Ndërbankare, ju lutem drejtohuni dokumentit të mëposhtëm.

 

Dokumenta me rendesi:

X