Individë

Home > Individë > Kredi

Kredi për Blerje Dyqani dhe Toke

Kredia për blerje dyqani dhe toke është një kredi hipotekare, e ideuar për të gjithë klientët individë të cilët dëshirojnë të blejnë një ambient tregtar apo një tokë, duke përfituar përqindje të lartë kreditimi dhe afat të gjatë me norma konkurruese.

Përfitimet:

  •  ABI Bank ofron financim deri në 70% të vlerës së blerjes. Në raste të vecanta ky raport mund të jetë edhe më i lartë.
  •  Norma të favorshme interesi.
  •  Procedura të shpejta aprovimi.

Karakteristikat e kredisë:

  • Limit i lartë kredie: 5000 –300’000 Euro ose ekuivalenti ne Lek
  • Afati maksimal i shlyerjes së kredisë: Deri në 15 vjet

Dokumentacioni:

  • Dokument identifikimi
  • Vërtetim i të ardhurave
  • Dokumentacioni i pronës

Për të parë Fletën e Standardizuar të Informacionit Parakontraktor, jeni të lutur të drejtoheni te dokumentacioni më poshtë. Për informacion më të detajuar në lidhje me Interesat e Kredisë shikoni Listën e Cmimeve.

__________________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

Dokumenta me rendesi:

X