Individë

Home > Individë > Kredi

Kredi Konsumatore

Ju nevojiten para, shpejt dhe lehtë, për të plotësuar nevojat tuaja të momentit? Kredia konsumatore ju ofron një zgjidhje të shpejtë dhe efikase!

Kredia konsumatore është një kredi e shpejtë e cila iu jepet klientëve me të ardhura nga paga, nga qiraja si edhe profesionistëve të vetëpunësuar, për qëllime personale.

Avantazhet:

  • Këste mujore të vogla dhe të pandryshueshme;
  • Procedura të shpejta;
  • Norma konkurruese interesi;
  • Ofrohet në monedhat Lek dhe Euro dhe nuk nevojitet kolateral.

Karakteristikat e kredisë konsumatore:

  • Shuma e kredisë 25’000 – 2’000’000 Lek (ekuivalenti ne Euro)
  • Kredia ofrohet në monedhat Lek dhe Euro
  • Afati i shlyerjes së kredisë: 6 muaj – 7 vjet

Kush përfiton? Klientët individë, me pagë të verifikueshme ose me të ardhura nga qiraja si dhe profesionistët e vetëpunësuar.

Dokumentacioni i kërkuar:

  • Dokument identifikimi
  • Vërtetim i të ardhurave

Për të parë Fletën e Standardizuar të Informacionit Parakontraktor, jeni të lutur të drejtoheni te dokumentacioni më poshtë. Për informacion më të detajuar në lidhje me Interesat e Kredisë shikoni Listën e Cmimeve.

______________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

Dokumenta me rendesi:

X