Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Kredi

Overdraft/Paradhënia Bankare

Paradhënia Bankare/Overdrafti i jep mundësinë klientëve të kenë para në cdo kohë në llogarinë e tyre rrjedhëse sa herë do t'ju nevojiten. 

Kjo kredi ka për qëllim të financojë blerje inventari, pagesa furnitorësh, pagesa taksash shtetërore si dhe pagesa të tjera afatshkurtra ndaj të tretëve.

Afati maksimal i përdorimit të kësaj kredie është 12 muaj. Principali paguhet ne maturim.

Interesi llogaritet në bazë ditore mbi tepricën negative të llogarisë dhe paguhet një herë në muaj.

________________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X