Biznese të Mesme dhe Mëdha

Home > Biznese të mesme dhe mëdha > Kredi

Hua Afatshkurtër

Huaja Afatshkurtër (Overdraft) është një financim për ti shërbyer nevojave afatshkurtra të kompanisë.

Kjo hua përdoret nga kompania për të mbuluar detyrimet afatshkurtra të saj, si psh: pagesat ndaj furnitorëve, pagesat për inventar, pagat e punonjësve, etj.

  • Financimi mund të bëhet në monedhat LEK, EUR, USD.
  • Afati i maturimit është 12 muaj me të drejtë rinovimi (subject ri-shikimi nga Banka).
  • Interesi llogaritet me bazë ditore dhe paguhet vetëm për shumën e përdorur.
  • Mënyra e ri-pagimit: interesi paguhet çdo muaj ndërsa principali paguhet në datën e maturmit të huasë.

Për informacion më të detajuar, jeni të lutur të drejtoheni pranë Divizionit të Kredidhënies në Bankën Amerikane të Investimeve.

Stafi ynë i specializuar do të jetë në dispozicionin tuaj.

____________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X