Biznese të Mesme dhe Mëdha

Home > Biznese të mesme dhe mëdha > Shërbimi i pagave

Shërbimi i Kalimit të Pagave

Shërbimi i kalimit të pagave u ofrohet atyre bizneseve që duan të përftojnë nga produktet e Bankës duke kaluar pagën e punonjësve të tyre nëpërmjet ABI Bank. Llogaritë e punonjësve që marrin pagën pranë Bankës nuk kërkojnë balancë minimale dhe ofrojnë mundësi kontrolli të llogarisë.

Çdo punonjës i juaji pajiset me kartën e debitit Visa Contactless, e cila ju jep mundësinë të tërheqin pranë ATM-ve të Bankës Amerikane të Investimeve në çdo ditë gjatë të 24 orëve. Gjithashtu pagesa nëpërmjet Bankës e shërbimeve utilitare si fatura e energjisë elektrike, telefonisë fikse apo celulare, sigurimeve etj. bëhen pa asnjë komision.

Banka ofron për të gjithë klientët pagamarrës pranë saj, njoftimin me SMS për kreditimin e pagës së tyre.

Për më shumë informacion, referojuni Kushteve të Punës.

X