Biznese të Mesme dhe Mëdha

Home > Biznese të mesme dhe mëdha > Kredi

Hua Afat-gjatë për Investim

Nëpërmjet kësaj kredie ABI Bank ju ofron mundësinë e financimit për zgjerimin e biznesit aktual, hapjen e një biznesi të ri, blerjen e aseteve fikse afatgjata si linja prodhimi ambiente biznesi, ndërtesa, etj.

  • Financimi mund të bëhet në monedhat LEK, EUR, USD.
  • Shuma maksimale e kredisë është ne varësi të biznesit dhe të planit të investimit. ABI Bank mund t’ju financojë deri në 70% të kësaj vlere por kjo përqindje mund të jetë më e lartë në raste të veçanta.
  • Afati i maturimit është deri në 10 vite, me pagesë mujore interesi dhe principali.

Për informacion më të detajuar, jeni të lutur të drejtoheni pranë Divizionit të Kredidhënies në Bankën Amerikane të Investimeve.

Stafi ynë i specializuar do të jetë në dispozicionin tuaj.

___________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X