Individë

Home > Individë > Kredi

Kredi me Kolateral

Kredi me Kolateral. Të thjeshta e të shpejta!

Kredia konsumatore me kolateral është e vlefshme për të gjithë klientët individë të cilët dëshirojnë të plotësojnë nevojat e tyre personale për mobilim shtëpie, arsye shëndetësore, blerje makine, blerje pajisjesh, pushime, arsimim dhe cdo qëllim tjetër individual.

Avantazhet:

  • ABI Bank financon deri në 70% të vlerës së shpenzimeve. Në raste  të vecanta ky raport mund të jetë edhe më i lartë në varësi dhe të vlerës së kolateralit të ofruar;
  •  Norma të favorshme interesi;
  •  Procedura të shpejta aprovimi.
  • Kredia me kolateral ofron limite te larta nga 5000 –50’000 Euro ose ekuivalenti ne Lek me  afat maksimal shlyerje deri në 10 vjet.

Dokumentacioni i nevojshem:

  • Dokument identifikimi
  • Vërtetim i të ardhurave
  • Dokumentacioni i pronës

Për të parë Fletën e Standardizuar të Informacionit Parakontraktor, jeni të lutur të drejtoheni te dokumentacioni më poshtë. Për informacion më të detajuar në lidhje me Interesat e Kredisë shikoni Listën e Cmimeve.

__________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

Dokumenta me rendesi:

X