Biznese të Mesme dhe Mëdha

Home > Biznese të mesme dhe mëdha > Kredi

Hua Ndërbankare (Sindikale)

Huaja Ndërbankare është një formë financimi nga dy ose më shumë banka njëkohësisht të cilat bien dakord me klientin nëpërmjet të njëjtës kontratë financimi. Ky lloj financimi zakonisht aplikohet kur një bankë e vetme nuk e ka mundësinë financiare ose ligjore për të financuar e vetme projektin. Në këto raste njëra nga bankat caktohet si banka lider.

Për informacion më të detajuar, jeni të lutur të drejtoheni pranë Divizionit të Kredidhënies në Bankën Amerikane të Investimeve.

Stafi ynë i specializuar do të jetë në dispozicionin tuaj.

___________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X