Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Kredi

Kredi për Kapital Qarkullues

Kredia për Kapital Qarkullues është kredi për biznese të vogla me qëllimin për të financuar blerje inventari, pagesa furnitorësh, pagesa taksash shtetërore si dhe pagesa të tjera afatshkurtra ndaj të tretëve. 

Afati maksimal i përdorimit të kësaj kredie është 3 vjet.

____________________________________

*) Nese norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X