Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita në EUR

Po kërkoni interesat më të mira në treg? Në ABI Bank do të gjeni ofertën që ju duhet!

Depozita 3 vjeçare me interesa të përshkallëzuar

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

• Afati: 3 vjet
• Monedha: EUR
• Normë interesi në rritje deri në 5%
• Minimumi i shumës së kërkuar për çeljen e depozitës: EUR 1'000
• Përfitimi i interesave: Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo vit pa pritur afatin e maturimit të depozitës.

Tabela e interesit

Shuma në EUR Viti 1 Viti 2 Viti 3
1'000 - 19'999 0.75% 2.00% 5.00%
20'000 - 49'999 1.00% 2.25% 5.00%
50'000 - 99'999 1.25% 2.50% 5.00%
Mbi 100'000 1.50% 2.75% 5.00%

Depozita në EUR me afat 12 dhe 25 muaj

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

• Afati: 12 dhe 25 mauj
• Monedha: EUR
• Normë interesi konkurruese
• Për depozitat me afat 25 muaj, ju mund të zgjidhni likuidimin e interesit në fund të maturimit të depozitës ose çdo 5 muaj.

Tabela e Interesit

  12 muaj 25 muaj
Shuma në EUR Norma e interesit Norma e interesit
1'000 - 19'999 0.75% 1.60%
20'000 - 49'999 1.00% 1.80%
50'000 - 99'999 1.25% 2.00%
Mbi 100'000 1.50% 2.10%

___________________

Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe
mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj.

Këto depozita ofrohen në LEK, EUR dhe USD.

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

X