Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

Kuotimet për Letrat me Vlerë

Letra me Vlerë ISIN Data e emetimit Data e maturimit Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield i shitjes
Obligacion Reference 3Y AL0044NF3Y23 26-Feb-20 26-Feb-23 277 2.70% 2.70% 1.90%
Obligacion Reference 3Y AL0045NF3Y24 23-Feb-21 23-Feb-24 639 2.80% 3.01% 2.21%
Obligacion Reference 3Y AL0046NF3Y25 28-Feb-22 28-Feb-25 1010 2.80% 3.75% 2.95%
Obligacion Reference 5Y AL0035NF5Y23 19-Jul-18 19-Jul-23 420 5.30% 2.82% 2.02%
Obligacion Reference 5Y AL0036NF5Y24 30-Jan-19 30-Jan-24 615 4.20% 2.99% 2.19%
Obligacion Reference 5Y AL0037NF5Y25 26-Mar-20 26-Mar-25

1036

3.70% 3.78% 2.98%
Obligacion Reference 5Y AL0038NF5Y26 26-Mar-21  26-Mar-26

1401

3.90% 4.10% 3.30%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X