Publikime

Për të lexuar Pasqyrat Financiare të pa-audituara për vitin 2020,  ju lutem drejtohuni te dokumentacioni më poshtë.

Dokumenta me rendesi:

X