Shërbimi i kalimit te pagave

A është ky shërbim i përshtatshëm për mua?

Shërbimi i kalimit të pagave u ofrohet atyre bizneseve që duan të përftojnë nga produktet e Bankës duke kaluar pagën e punonjësve të tyre nëpërmjet Bankës. Llogaritë e punonjësve që marrin pagën pranë Bankës nuk kerkojne balancë minimale dhe ofrojne mundësi kontrolli te llogarise.

Çfarë përfitimesh ka ky shërbim?

Çdo punonjës i juaji pajiset me kartën e debitit Visa Electron, e cila ju jep mundësinë të tërheqin pranë ATM-ve të Bankes Amerikane e Investimeve në çdo ditë gjatë të 24 orëve. Gjithashtu pagesa nëpërmjet Bankës e shërbimeve utilitare si fatura e energjisë elektrike, telefonisë fikse apo celulare, sigurimeve etj. bëhen pa asnjë komision.

Banka ofron për të gjithë klientët pagamarrës pranë saj, njoftimin me SMS për kreditimin e pagës së tyre.

Per me shume informacion, referojuni Kushteve te Punes se kredive per Individe.