Leter Kredi dhe Garanci

Leter kredia eshte nje instrument financiar pagese nen te cilin banka e bleresit, paguan nje shume te caktuar, nje shitesi nepermjet bankes se tij, brenda nje afati te caktuar, kundrejt dokumentave tregtare.

Garancia bankare eshte nje forme obligimi dokumentar i bankes se bleresit per te paguar nje shume te rene dakort (sipas parafatures, fatures, kontrates se nenshkruar midis shitesit dhe bleresit) ne rast se bleresi nuk ploteson detyrimin ndaj shitesit.

Per llojet dhe komisionet e leter kredive dhe garancive jeni te lutur te shikoni Kushtet e Punes.

Per informacion me te detajuar, jeni te lutur te drejtoheni prane Divizionit te Korporatava ne Banken Amerikane te Investimeve.

Stafi yne i specializuar do te jete ne dispozicionin tuaj.