Kredi ndërbankare

Kredia nderbankare i akordohet bizneseve apo institucioneve per nje projekt te caktuar, ne te cilen perfshihen disa Banka.

Banka Amerikane e Investimeve ka nje eksperience te gjate ne kete fushe dhe nje staf te specilalizuar.

Per informacion me te detajuar, jeni te lutur te drejtoheni prane Divizionit te Korporatava ne Banken Amerikane te Investimeve.

 

*) Nese norma e interesit ne kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rene nen zero, kjo vlere do te konsiderohet zero per llogaritjen e normes se interesit.