Kredi afatmesem Per Kapital Qarkullues

A është kjo kredi e përshtatshme për biznesin tim?
Kjo kredi u ofrohet bizneseve per rifinancim te huamarrjeve ekzistuese afatshkurtra dhe mbulimit te nevojave te vazhdueshme per kapital qarkullues.

Cili është afati i shlyerjes së kësaj kredie?
Afati i shlyerjes së kredisë është deri në 3 vjet.

Per informacion me te detajuar, jeni te lutur te drejtoheni prane Divizionit te Korporatava ne Banken Amerikane te Investimeve.

Stafi yne i specializuar do te jete ne dispozicionin tuaj.

 

*) Nese norma e interesit ne kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rene nen zero, kjo vlere do te konsiderohet zero per llogaritjen e normes se interesit.