Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Pasqyrat Financiare për vitin 2018, ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt 2018, ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë 2018, ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë 2018,  ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2018,  ju lutem klikoni këtu.

__________________________________________________________

Sistemi Raportues i Unifikuar dhe Raportimi e Informacioni Financiar për ish Bankën NBG Albania

Ju lutem klikoni këtu për SRU Mars 2018.

Ju lutem klikoni këtu për SRU Qershor 2018.

Ju lutem klikoni këtu për Raportimin Financiar Mars 2018.

Ju lutem klikoni këtu për Raportimin Financiar Qershor 2018.

Ju lutem klikoni këtu për Raportimin Financiar Shtator 2018.

Ju lutem klikoni këtu për IFRS Mars 2018.

Ju lutem klikoni këtu për IFRS Qershor 2018.