Sherbime Utilitare

Fleksibilitet në pagesat tuaja!

Tashmë çdo faturë mund ta paguani tek ne, pa asnjë komision!

-Pagesa për OSHEE;
-Pagesa për Ujësjellësin;

Ne ju shmangim vonesat!
• Nëse ju dëshironi, pagesat i kryejmë edhe në mënyrë automatike çdo muaj duke mbajtur shumën nga llogaria juaj.
• Nëpërmjet bankës tonë mund të kryeni pagesa fikse periodike.

SHËRBIME PËR BIZNESIN

Banka Amerikane e Investimeve ju vjen me pranë biznesit tuaj, duke ju lehtësuar pagesat për llogari të Tatim-Taksave:
• Pagesa për taksat e Bashkisë
• Pagesa për sigurime shoqërore dhe shëndetësore
• Pagesa për TVSH-ne dhe Doganat

* Për informacione të mëtejshme jeni të lutur të kontaktoni në një nga 19 degët tona, ose telefononi në: Tel: +355 4 22 58 755.