Shërbimi i kalimit të pagave

Shërbimi i kalimit të pagave u ofrohet individëve që duan të përftojnë nga produktet e Bankës duke kaluar pagën e tyre nëpërmjet Bankës. Llogaria e klientit që merr pagën pranë Bankës nuk kërkon balancë minimale dhe ofron mundësi kontrolli të llogarisë.

Çfarë përfitimesh ka ky shërbim?

Çdo punonjës i juaji pajiset me kartën e debitit Visa Electron, e cila ju jep mundësinë të tërheqin pranë ATM-ve të Bankës Amerikane te Investimeve në çdo ditë gjatë të 24 orëve. Gjithashtu pagesa nëpërmjet Bankës e shërbimeve utilitare si fatura e energjisë elektrike, telefonisë fikse apo celulare, sigurimeve etj. bëhen pa asnjë komision.

Banka ofron për të gjithë klientët pagamarrës pranë saj, njoftimin me SMS për kreditimin e pagës së tyre.

Për më shumë informacion, për kredidhënie dhe produkte të tjera referojuni Kushteve të Punës të kredive për individë.