Individë

Home > Individë > Depozita

Depozitë 3 vjeçare me normë interesi deri në 3%

Po kërkoni interesat më të mira në treg? Në ABI Bank do të gjeni ofertën që ju duhet!

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës:

• Afati: 3 vjet
• Monedha: LEK, EUR
• Normë interesi deri në 3% në LEK dhe 2% në EUR
• Minimumi i shumës së kërkuar për çeljen e depozitës: LEK 50,000, EUR 500
• Përfitimi i interesave: Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 3 muaj, çdo vit ose në datën e maturimit
• Ju mund të përfitoni produkte kredie me kushte preferenciale duke vendosur si garancidepozitën tuaj.

Tabela e Interesit

Depozita në LEK

LEK Norma e Interesit
50'000 - 4'999'999 2.25%
5'000'000 - 14'999'999 2.50%
15'000'000 - 24'999'999 2.75%
Mbi 25'000'000 3.00%

Depozita në EUR

EUR Norma e Interesit
500 - 49'999 1.25%
50'000 - 149'999 1.50%
150'000 - 249'999 1.75%
Mbi 250'000 2.00%

Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe
mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj.

Këto depozita ofrohen në LEK, EUR dhe USD.

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

X